1 Funksjoner og grafiske løsninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster


bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder

♦løse likninger, ulikheter og likninger av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler


omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen


gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet


beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene


bruke digitale hjelpemiler til å drøfte polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS